Dotaz

Pracovní úraz nebo nemoc z povolání, povinnost přijmout nabízenou práci a odstupné při ukončení pracovního poměru

8. 9. 2020

Dobrý den,

stal se mi pracovní úraz a nadále nemůžu vykonávat svoji profesi z důvodu trvalých následků.

Zaměstnavatel mi nabídl místo, ale já již nechci pracovat v této společnosti.

Můžu to místo odmítnout a dát výpověď dohodou a budu mít v tomto případě nárok na 12 měsíční odstupné?

Pracovala jsem jako zdravotní sestra u tělesně a mentálně postižených a díky jednomu klientovi se mi stal úraz ruky s trvalými následky.

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

dle § 41 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen „zákoník práce“), je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

V § 41 odst. 3 zákoníku práce se dále stanoví, že není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy (podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě), může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil (ovšem pouze dočasně).

Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce provedené bez jeho souhlasu však nepředstavuje a ani nemůže představovat definitivní (konečné) řešení otázky, jakou práci zaměstnanec bude nadále konat, ale úpravu jen provizorní (a dočasnou) platící do doby, než dojde k dohodě smluvních stran pracovního poměru o jeho dalším pracovním uplatnění u zaměstnavatele, popřípadě než dojde k rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel je také povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat, dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání s výjimkami uvedenými v zákoníku práce.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen pro projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.  

Předpokladem pro platné převedení na jinou práci je také, aby byla tato práce vhodná vzhledem k  zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i ke kvalifikaci zaměstnance.

V rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 5825/2016 ze dne 30. 1. 2018 k této situaci Nejvyšší soud ČR uvedl závěr, že cit: „nepřevedl-li zaměstnavatel zaměstnance, který nemůže konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, na jinou vhodnou práci (popřípadě převedl-li zaměstnance na jinou vhodnou práci bez jeho souhlasu a nebylo-li jeho pracovní zařazení u zaměstnavatele vyřešeno dohodou ani dodatečně), je povinen rozvázat s ním pracovní poměr výpovědí z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d) zák. práce nebo dohodou z týchž důvodů. Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, je oprávněn z těchto důvodů rozvázat pracovní poměr výpovědí zaměstnanec, aniž by to bylo na újmu jeho práva na odstupné podle ustanovení § 67 odst. 2 zák. práce.“

Ohledně nároku na odstupné zaměstnance se potom uplatní § 67 odst. 2 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Tedy pro přesné řešení Vaší situace by bylo nutné seznámit se se všemi relevantními doklady, skutečnostmi a dokumenty a není možné bez jejich znalostí poradit přesný postup. Jednoznačně lze doporučit, abyste případný postup koordinovala s Vámi vybraným právním zástupcem.

Nicméně obecně platí, že pokud byste nesměla podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz a nesouhlasila byste s návrhem zaměstnavatele na změnu druhu práce, může Vás zaměstnavatel i bez Vašeho souhlasu (v tomto případě bych doporučoval písemně nesouhlas se změnou druhu práce výslovně uvést) dočasně převést k výkonu práce i na práci jiného druhu, avšak v takovém případě by s Vámi měl předem projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. Pakliže by došlo k snížení mzdy z důvodu převedení na jiný druh práce, měl by zaměstnavatel, pokud by byl odpovědný za Váš pracovní úraz hradit náhradu za ztrátu na výdělku.

Následně by mělo buď dojít k dohodě o změně druhu práce (na kterou nemusíte přistoupit) a nebo pokud se na změně druhu práce nedohodnete tak by mělo dojít k rozvázání pracovního poměru ať už výpovědí či dohodou z důvodu, že nesmíte podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz.  

K Vašemu dotazu zda můžete místo odmítnout a dohodnout se na rozvázání pracovního poměru uvádím, že můžete uvést, že se změnou druhu práce nesouhlasíte (dokonce považuji za vhodné to uvést výslovně písemně pro další postup a vyloučení toho, že jste se změnou práce souhlasila respektive proti ní nic nenamítala) a zároveň můžete navrhnout rozvázání pracovního poměru dohodou (pozor – nikoliv „výpověď dohodou“) s uvedením důvodu  „že nesmíte podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz. „ Tím Vám vznikne nepochybně nárok na odstupné. Pokud byste důvod rozvázání pracovního poměru do dohody neuvedla, musela byste následně prokazovat, že se tak stalo z důvodu, že nesmíte podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz. 

Rovněž můžete (a spíše bych to doporučoval) uvést, že nesouhlasíte ani s (jednostranným) převedením na jiný druh práce. Jak jsem však uvedl výše, zaměstnavatel je oprávněn Vás dočasně převést na jiný druh práce i bez Vašeho souhlasu dle § 41 odst. 3 zákoníku práce.  Pokud budete jednostranně bez Vašeho souhlasu zaměstnavatelem převedena k výkonu jiného druhu práce a toto převedení bude provedeno platně, budete bohužel muset tuto práci dočasně vykonávat. 

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.