Question

Vyklizení nemovitosti synem

2. 3. 2023

Dobrý den,

chystám se vystěhovat (pro neplacení nájmu, agresivitu vůčí mé osobě…) dávno dospělého syna z mého bytu, jehož jsem majitelkou pouze já, syn u mě nemá přihlášené ani trvalé bydliště.

Jde mi o to, na který soud se mám obrátit se žalobou o vyklizení bytu, když syn má trvalé bydliště v Praze, ale můj byt, ve kterém se dlouhodobě zdržuje (viz výše), je na Moravě poblíž Zlína?

V trvalém bydlišti se nevyskytuje už mnoho let, proto by si ani dopis od soudu nemohl vyzvednout.

A ještě prosím jeden dotaz, dostanu od soudu vyrozumění i já jako žalobce?

Dobrý den, 

dle § 88 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, je pro projednání žaloby o vyklizení příslušný soud v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní. 

Tedy se žalobou o vyklizení nemovitosti se případně můžete obrátit  na soud v jehož obvodu je nemovitá věc.

Z Vašeho vyjádření není zcela zřejmé na základě jaké skutečnosti syn nemovitost užívázda se jedná pouze o Váš původní souhlas s užíváním (odvozuje užívací právo k bytu od Vašeho vlastnictví bytu a  Vašeho souhlasu s jeho užíváním) nebo zda vznikla nájemní smlouva. U nájemní smlouvy k bytu je sice zákonem vyžadována  písemná forma, neplatnosti ústně uzavřené nájemní smlouvy se však může dovolávat pouze nájemce.

Pokud ve svém dotazu uvádíte, že syn “neplatí nájem” (a dříve nájem platil) – tak je možné, že skutečně vznikla nájemní smlouva a bude ji před případným podáním žaloby na vyklizení třeba zákonem stanoveným způsobem ukončit (ze zákonem uvedených důvodů výpovědí či dohodou).

V případě, že by syn užíval byt pouze na základě Vašeho souhlasu a nájemní vztah by nevznikl tak by bylo možné Váš souhlas odvolat a požadovat vyklizení. V tomto případě bych doporučil zaslat synovi doporučeně do vlastních rukou oznámení, že si nepřejete, aby Váš byt nadále užíval a že žádáte jeho vyklizení ve Vámi stanovené lhůtě (ne kratší než 7 dní, ale doporučuji uvést lhůtu delší) s tím, že pokud k vyklizení nedojde tak se budete domáhat vyklizení soudem.  

Před podáním žaloby je vhodné telefonickým dotazem na okresní soud ve Zlíně ověřit zda adresa nemovité věci spadá pod tento okresní soud.  

Do samotné žaloby doporučuji následně uvést jak místo trvalého pobytu syna tak také místo pro doručování písemností. 

Od soudu, jakožto žalobce – účastník řízení následně obdržíte jak případné vyjádření žalovaného tak také případné předvolání k ústním jednání v uvedené věci. 

Pro úplnost dodávám, že trvalý pobyt má pouze evidenční charakter. V zákoně o evidenci obyvatel je výslovně uvedeno, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k přihlašovanému objektu.   

V uvedené věci Vám tedy doporučuji se obrátit na advokáta, který by Vaši věc komplexně posoudil a provedl správně veškeré potřebné právní úkony ve věci. 

Děkuji Vám za dotaz a přeji hezký den

 

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.