Question

Byt zapsaný v katastru nemovitostí pouze na jednoho z manželů

30. 8. 2017

Dobrý den,

náš byt je psán v katastru na moji manželku.

Kdybych zemřel, je tento byt předmětem dědického řízení nebo je to prostě její vlastnictví?

Dobrý den,

děkujeme za položený dotaz.

Dle § 980 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem.

Občanský zákoník tak zakotvuje do našeho právního řádu zásadu materiální publicity. Znamená to, že zákon ustanovuje vyvratitelnou právní domněnku správnosti zápisu ve veřejném rejstříku (katastru nemovitostí). Důvodem je ochrana dobré víry pozdějšího nabyvatele ve správnost zápisu v katastru nemovitostí.

Dle § 985 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo zapsáno do veřejnému seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala.

Pokud byl tedy byt zapsán v katastru nemovitostí na Vaší manželku, přesto, že byl nabyt za trvání manželství ze společného jmění manželů (nikoliv darem, v dědickém řízení či z výlučných finančních prostředků manželky), můžete, s příslušnými doklady prokazujícími nabytí nemovitosti za trvání manželství z prostředků SJM, tento zápis v katastru nemovitostí změnit.  

K Vašemu dotazu, zda by byl byt předmětem dědického řízení sděluji, že v případě, že by tento byt nebyl některým z dědiců označen jako součást SJM a tato skutečnost prokázána, tak by skutečně nebyla zahrnuta jeho polovina (druhá polovina společného jmění manželů v rámci vypořádání SJM náleží druhému manželovi) jako předmět dědictví do dědického řízení, neboť by se notář dle mého názoru řídil právě zásadou materiální publicity a dobré víry v zápis ve veřejném rejstříku.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.